Site Loader
За заявки и контакти се свържете с нас на:
пкс

Есе

Есе (френски essai от essayer – ‚опитвам‘) – жанр на прозата, съчетание между критика (най-често литературна), философия и публицистика в художествена форма, поставящ си за цел да изясни с помощта на въздействащ език актуални културно-обществени проблеми, по които още няма ясни становища или съществуват големи различия.

Освен с образност и афористичност есеистичният стил се отличава с творческа самобитност и новаторски дух. За основоположник на този жанр в пряк смисъл на думата е смятан френският хуманист Монтен, който през 1588 г. публикува, своите „Есета“. Монтен избира името „есе“, за да подчертае, че произведенията му са опит, старание да опише личните си размишления и преживявания.

Писането на ученическо есе минава през няколко етапа.

Подготовка

 • Анализират се вложените в темата на есето мисли и се избира гледна точка, от която те ще се интерпретират.
 • Уточнява се целта на написване на есето.
 • Събира се информация (идеи) във връзка с темата.
 • Информацията се подрежда според представата на пишещия за нейната важност.
 • Обмисля се подходящ композиционен вариант на съответното есе.
 • Съставя се план на текста (увод, теза, доказателство и извод(и). Подреждането на микротекстовете в есето зависи от комуникативната задача и от предпочитанията на автора.

Писане

есе
В процеса на писане се търсят и се разсъждава върху:
 • причинно-следствени връзки между факти и явления;
 • съпоставяне и/или противопоставяне на факти и явления;
 • житейски, исторически и научни примери;
 • цитати (мисли на известни хора), пословици, поговорки.

За да се засили убеждаващото въздействие на есето, се използват:

 • реторични въпроси;
 • статистически данни;

Проверка на изпълнението

Текстът се редактира, когато:

 • тезата не е формулирана правилно и точно, когато не съответства на темата на текста, доказателствата не съдействат за аргументиране на тезата, изводът не обобщава разсъжденията от доказателствата;
 • не е избран подходящ (съответстващ на замисъла) композиционен вариант на есето;
 • връзките (смислови, логически и езикови) между микротекстовете в есето липсват или не са изразени чрез подходящи средства не са спазени нормите на съвременния български книжовен език.

Post Author: Емилия