Site Loader
За заявки и контакти се свържете с нас на:

Реферат

Рефератът е бързо и кратко представяне на съдържанието на различни публикации, значими за съответната научна, икономическа или културна област. Всеки реферат е кратко резюме на научно изследване, теза, конферентна процедура или задълбочен анализ на конкретен предмет или дисциплина и често се използва за да помогне на читателя бързо да навлезе в научната цел. Когато се използва като анотация, рефератът винаги се поставя в началото на проекта, в качеството на въведение за всяка научна статия.

Целта на един реферат е да направи сбито, кратко представяне на: съдържанието на научен труд (или на отделни глави от монография, например), на статия, студия и др., както и информация за автора, приносите му, терминологията, откритията оповестени в тези научни публикации.  Често студентите получават задачи от преподавателите да изготвят реферати върху статии, върху отделни глави или раздели на дадена книга, върху цяла монография, да представят писмено или устно този реферат по време на учебни занятия. Това развива студентско творчество, защото преди да го напишеш трябва да прочетеш материалите преди това.

Краткостта е една от особеностите на реферата, обемът трябва да е от 2 до 15 страници, оптималния вариант е около 6-7 страници. Същевременно той трябва да  представя пълно и изчерпателно дадената книга, основните моменти и нововъведения, за да не се допускат  неясности.

Композиционната му специфика включва:

Съществената информация се предава обобщено, като рефериращият в ролята си на посредник между автора на публикацията и аудиторията не изразява своите оценки за информацията, съдържаща се в реферирания текст.

Начинът му на структуриране обикновено очертава четири елемента:

Рефератът може да съдържа кратки справки и препратки. Дължината му варира в зависимост от дисциплината и изискванията на преподавателя. Типичната дължина варира 10-15 страници формат А4.

Всеки реферат позволява в подходяща форма да се поднесе научен анализ, след като се пресее обилно количество информация за научна дисциплина, в която изследователите могат да представят изследванията си.