Site Loader
За заявки и контакти се свържете с нас на:

            С изготвянето на дипломна работа приключва обучението на бакалавърска или магистърска степен. Нейната основна цел е да постигне:

– систематизация, затвърдяване и задълбочаване на знанията по дадена специалност, както и практическото им приложение при решаване на дадени технически, научни или производсвтени казуси; 

– Развитие на навиците за самостоятелна работа и овладяването на методи за изследване и експериментиране при решаване на проблемите в дипломната работа.

Този процес на писане, включва пет основни етапа:

пкс 

       1. Определяне на темата на дипломната работа

         Обикновено дипломантът е този, който избира темата на дипломната работа. При избора на тема, е важно да се съобрази с няколко критерия:

 • темата на дипломната работа трябва да може да послужи на дипломанта като доказателство, че може да разработва проблеми, които са важни не само в теоретичен, но и в практически план;

 • темата на дипломната работа в определени случаи може да предполага да се разработи методология, методика, а също и система за решаване на даден проблем (теоретически или практически);

 • най-подходящо за работещите дипломанти е разработката да се избере заедно с преките ръководители от тяхната месторабота, което да се свърже с решаването на професионалните им проблеми;

 • важно е темата на дипломната работа да позволява събирането и обработката на статистически данни от различни източници и/или емпирични данни от практиката.

        2. Определяне на научния ръководител на дипломната работа

          Научният ръководител на дипломанта играе ролята на общ консултант за разработването ѝ и носи определена отговорност за нейните качества. Това е човекът, който помага на дипломанта по-точно да определи темата на дипломната работа и да уточнят заедно обекта на конкретното изследване. Основните задачи на научния ръководител се състоят в това да:

 • изготви или утвърди представената от дипломанта структура на дипломната работа;

 • обсъди с дипломанта предложената методика на изследване и конкретните методи за набиране, обработка и анализ на данните;

 • даде препоръки за литературните източници, които да се включат в разработката;

 • следи за хода на разработването на дипломната работа. В случай, че за разработването на дипломната работа е необходимо да се ползват консултации от други лица, научният ръководител трябва да намери тези лица и да организира връзката им с дипломанта.

       Когато студентът избере научен ръководител, трябва да посочи писмено чрез молба в Учебен отдел избраната тема и научния ръководител, който с подписа си изразява своето съгласие.

        3. Разработване на дипломната работа

      От обекта на изследването и от характера на темата (теоретична, практико-приложна и други) е обусловена структурата на дипломната работа. Препоръчва се разработването на дипломната работа да се извършва в няколко основни раздела. Това са:

 • Увод – в него се представя проблемът, който е избран за решаване. Също така се обосновава изборът на този проблем и се описва начинът (методологията) за решаването му в научния труд. Обосновава се актуалността на проблема от теоретическа, методическа и/или практическа гледна точка.
 • Теоретична обосновка – описват се теоретичните постановки, които е използвал дипломантът за решаването на проблема. В този раздел е необходимо дипломантът да покаже познания на основната българска и чуждестранна литературата по проблема, да посочи собствения си теоретичен принос (в случаите, в които има такъв) и задължително да представи своето собствено становище по спорните проблеми.
 • Решаване на проблема – при него от дипломанта се очаква да демонстрира своите синтезирани знания и умения, които са придобити по време на целия обучителен курс, и да покаже своята подготовка за решаване на практически проблеми. Нужно е да се предложи решение на избрания проблем като се използва съответният методически апарат. От съществено значение е решенията да са придружени от интерпретации, които са валидни за теорията и практиката.

 • Заключение – в него дипломантът трябва да формулира основните изводи от интерпретацията на изследвания проблем и да предложи препоръки и насоки за по-нататъшни теоретични и практико-приложни изследвания, а също и конкретни мерки, с които да се подобри състоянието на изследвания практически проблем.
 • Използвана литература – прилага се списъка само на литературните източници, които са използвани. Задължително е при съставянето на списъка да се подредят по азбучен ред, като първо се изброят авторските трудове (на кирилица, а след това и тези на латиница), законовите и подзаконовите актове, фирмените стандарти, други документи и т.н. Всеки цитиран автор трябва да се номерира по азбучен ред и да се опише според посочения стандарт за цитиране. Важно е между текстовете на дипломната работа и литературните източници в списъка на използваната литература да има връзка.
 • Приложения – в тях се включват таблици, схеми и други материали, като обемът им не се включва в основния текст на разработката, но са от съществено значение за разбирането на проблема от страна на четящия. Всяко приложение се номерира и номерата му се включват на съответните места в основния текст.

        Посочените раздели не са заглавия на частите на дипломната работа, а само посочват естеството на нейното съдържание и подреждането му. Заглавията и подзаглавията на частите на разработката се избират от дипломанта съобразно естеството на проблема, който се решава в научния труд.

       4. Техническо оформление

        Около 60 страници трябва да е общият обем на цялата дипломна работа за бакалаври и около 80 страници за магистри (при стандартен обем 30 реда или около 1800 знака на страница).

      Дипломната работа трябва да е написана на компютър като се използва програмата word съобразно стандартните изисквания. По типов образец се осъществява оформянето на заглавната страница. За мнение на научния ръководител се предава готовата разработка. Само след одобрение от него, дипломната работа се отпечатва във формат А4 в три екземпляра, които се подписват от научния ръководител.

        5. Рецензиране на дипломните работи

     Дипломните работи се проверяват от рецензенти, които са определени от ръководството на съответния университет. Не може рецензент на разработката да бъде научният ръководител на дипломанта. Когато рецензентът оценява дипломната работа, има право да предложи на държавната изпитна комисия да допусне или да не допусне дипломанта до защита на представения за рецензиране научен труд. В два екземпляра се предават рецензиите: един, който се прилага в дипломната работа и един за дипломанта (дипломантът трябва да получи своя екземпляр от рецензията най-късно един ден преди защитата).

        6. Защита на дипломната работа

          Дипломантът прави защита на своята дипломна работа пред държавна изпитна комисия. В следната последователност преминава защитата:

 • Рецензията на дипломната работа се прочита от рецензента или член на държавната изпитна комисия.

 • Дипломантът представя експозе на своята дипломна работа с продължителност не повече от 10 минути.

 • Членовете на държавната изпитна комисия и присъстващите задават въпроси на дипломанта.

 • Дипломантът отговаря на въпросите, които са му зададени от рецензента.

 • Дипломантът отговаря на въпросите, които са му зададени от членовете на държавната изпитна комисия и от присъстващите.

        7. Оценяване на дипломната работа

          Между членовете на държавната изпитна комисия се съгласува крайната оценка, като вземат предвид:

 • актуалността на разработката;

 • уменията на дипломанта за работа с литературни източници – да анализира и обобщава информация;

 • приноса на дипломанта в решаване на проблема;

 • начина, по който е представено експозето на дипломната работа;

 • мнението на рецензента.

Електронна поща: nestinarka@abv.bg Можете да се свържете с нашия екип за обслужване на клиенти, който ще отговори на Вашите въпроси и притеснения по най-бързия начин.